Automobil a dopravné prostriedky v podnikaní (účtovné a daňové hľadisko)

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín/mesto)

 

 

S automobilmi je v praxi spojených viacero problémov, ktoré si zaslúžia osobitnú pozornosť – napríklad:

 

 • Aké kombinácie uplatňovania výdavkov na pohonné látky, obstaranie dopravného prostriedku, údržbu a prevádzku sú možné a obhájitelné a ako je to s možnosťou odpočítania DPH?
 • Ktoré skutočnosti v súvislosti s automobilmi je potrebné evidovať v podsúvahovej evidencii?
 • Aká je obsahová náplň knihy jázd a ako podrobne je nutné ju viesť?
 • Kedy je možné náhradu za spotrebované pohonné látky počítať z priemernej ceny vyhlásenej Štatistickým úradom SR a kedy je potrebné preukázať ceny pohonných látok na základe dokladu o nákupe pohonných látok?
 • Kedy sa nemusí registračný poplatok za automobil zahrnúť do jeho obstarávacej / vstupnej ceny?
 • Má odlišné postavenie z pohľadu dane z príjmov a DPH automobil, ktorý je v používaní viac ako 8 rokov v porovnaní s automobilom, ktorý je zaradený do používania kratšiu dobu?

 

Na tieto a ďalšie otázky pripravujeme školenie “Automobil a dopravné prostriedky v podnikaní” s lektorom, daňovým poradcom Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD.

 

Okrem praktických vedomostí ako BONUS získate: Každý účastník školenia zdarma obdrží praktickú pomôcku v podobe “Knihy jázd” vo formáte xlsm (Excel), ktorý automaticky prepočíta:

 • spotrebu pohonných látok,
 • konečný stav tachometra,
 • konečný stav pohonných látok v nádrži,
 • náklady na cestu,
 • informatívnu nadspotrebu v litroch a eurách.

 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

Účastnícky poplatok55 € bez DPH (66 € s DPH)

 


 

Program školenia

 

 

 1. Automobil v obchodnom majetku.
 2. Súkromný automobil používaný SZČO na podnikanie.
 3. Súkromný automobil zamestnanca / konateľa používaný na služobné cesty.
 4. Uplatňovanie daňových výdavkov v súvislosti s dopravnými prostriedkami (pohonné látky, odpisy, údržba a opravy, paušalizácia).
 5. Problematika DPH a dopravné prostriedky (nárok na odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, bezodplatne dodaná služba a povinnosť odviesť daň).
 6. Výpočet nepeňažného príjmu zamestnancov pri používaní automobilu aj na súkromné potreby zamestnanca.
 7. Automobily do 8 rokov od zaradenia / nad 8 rokov od zaradenia, poskytnuté zamestnancom aj na súkromné použitie – porovnanie a rozdiely.
 8. Rekapitulácia foriem vlastníctva / užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem.
 9. Daň z motorových vozidiel – rekapitulácia problematiky v závislosti od formy vlastníctva / užívania dopravného prostriedku.
 10. Odpovede na otázky z praxe:
 • registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla vs. jednorazový daňový výdavok,
 • argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule…),
 • cestovné príkazy – vyúčtovanie pracovných ciest, používanie kurzov na prepočet cudzej meny,
 • kniha jázd – náležitosti a obsahová náplň,
 • fiktívne jazdy a riziko ich odhalenia pri daňovej kontrole.