Daňová kontrola a argumentácia v praxi

Termíny a miesta školenia – vyberte si, prosím, konkrétny termín:

 

There are no upcoming events at this time.

 

Program školenia

 

Miestne zisťovanie

 • Práva a povinnosti daňových subjektov pri miestnom zisťovaní.
 • Termíny / lehoty pri miestnom zisťovaní, predĺženie lehoty a zmeškanie lehoty.
 • Najčastejšie chyby daňovníkov pri miestnom zisťovaní.
 • Argumentácia a dokazovanie počas miestneho zisťovania.
 • Zápisnica a úradný záznam.
 • Skúsenosti z praxe.

Daňová kontrola

 • Práva a povinnosti daňových subjektov pri daňovej kontrole.
 • Termíny / lehoty pri daňovej kontrole, počítanie lehôt, predĺženie lehoty a zmeškanie lehoty.
 • Najčastejšie chyby daňovníka pri daňovej kontrole.
 • Argumentácia a dokazovanie počas daňovej kontroly.
 • Zápisnica, úradný záznam a protokol.
 • Vyrubovacie konanie a skrátené vyrubovacie konanie.
 • Skúsenosti z praxe.

 

Opravné prostriedky

 •  Námietka.
 • Odvolanie a odvolacie konanie.
 • Obnova konania.
 • Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.
 • Rozhodnutia vylúčené z preskúmavania súdmi.

Daňové nedoplatky, pokuty a úroky z omeškania

 • Zánik daňového nedoplatku.
 • Premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.
 • Odklad platenia dane a povolenie splátok.
 • Úľava na dani alebo odpustenie daňového nedoplatku na dani.
 • Správne delikty, pokuty a úroky z omeškania.

Vybrané problémy

 • Určenie dane podľa pomôcok.
 • Predbežné opatrenia.
 • Rozhodnutie a nulitné rozhodnutie.
 • Opatrenia proti nečinnosti.

 

Stručná rekapitulácia vybraných zmien účinných od 01.01.2018

 • Index daňovej spoľahlivosti.
 • Daňové tajomstvo.
 • Zverejňovanie zoznamov daňových subjektov.