Daňová optimalizácia fyzických osôb v roku 2018

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín/mesto)

 

There are no upcoming events at this time.

 


 

Novinka v roku 2018: Daňová optimalizácia zameraná na fyzické osoby !

 

Téma daňová optimalizácia fyzických osôb bude novinkou školiacej sezóny jeseň 2018. V minulosti sme pozornosť venovali právnickým osobám, tento rok prinášame 1-dňové školenie aj pre fyzické osoby, ktoré sa zaujímajú o legálne spôsoby zníženia svojho daňového zaťaženia. Prednáška je nápomocná v praktických životných situáciách od predaja nehnuteľnosti cez prevod (predaj) obchodných podielov až po optimalizáciu príjmov z podnikania alebo prenájmu.

 


 

Lektori:

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 65 € bez DPH (78 € s DPH)

Bežný účastnícky poplatok: 67,50 € bez DPH (81 € s DPH)

 


PROGRAM:

 

Prvotné zváženie možností:

 • Pracovný pomer / mimopracovný pomer,
 • Príkazná zmluva (výhody / nevýhody),
 • Mandátna zmluva (výhody / nevýhody),
 • Podnikanie,
 • Autorské honoráre,
 • Zamestnanie alebo podnikanie – porovnanie nákladnosti jednotlivých foriem z pohľadu zamestnávateľa / zamestnanca / podnikateľa.

 

Začatie podnikania a čo život podnikateľa prinesie:

 • Výdavky pred začatím podnikania,
 • Byť či nebyť … platiteľom DPH,
 • Nechcem byť platiteľom DPH, ale prekročil som obrat na účely povinnej registrácie za platiteľa DPH,
 • Časovanie príjmov,
 • Živnosť alebo s.r.o. (porovnanie daňového zaťaženia).

 

Preradenie majetku v súkromnom vlastníctve do obchodného majetku a naopak:

 • Výhody / nevýhody.
 • Správne načasovanie preradenia majetku a určenie vstupnej ceny na účely jeho odpisovania.
 • Nárok na odpočítanie DPH z majetku preradeného do obchodného majetku.
 • Preradenie majetku z obchodného majetku a daňové dôsledky.

 

Ukončenie podnikania:

 • Prerušenie / ukončenie podnikania a s tým spojené daňové dôsledky.
 • Kedy má zmysel prerušiť / ukončiť podnikanie ?
 • Čo s neuhradenými pohľadávkami a ako ich nezdaniť pri ukončení podnikania?
 • Úmrtie daňovníka a s tým spojené povinnosti.
 • Pokračovanie v podnikaní po zomrelom daňovníkovi.
 • Prechod SZČO na s. r. o. cez tzv. predaj podniku / časti podniku a postupnosť krokov pre zníženie daňovo – odvodových dôsledkov predaja podniku / časti podniku.

 

Prenájom nehnuteľnosti, ak ide o príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov:

 • Uplatňovanie preukázateľných výdavkov (ktoré áno a ktoré nie).
 • Odpisovanie prenajatej nehnuteľnosti.
 • Kedy si môže FO uplatniť pri prenájme nezdaniteľnú časť základu na daňovníka (nepísaný fígeľ) ?
 • Ako zdaňovať iba nevyhnutné.
 • Výhody prenajímania nehnuteľnosti v BSM.
 • Ako neplatiť / znížiť dane pri prenájme nehnuteľností.

 

Predaj nehnuteľnosti:

 • Predaj prenajímanej nehnuteľnosti.
 • Predaj nehnuteľnosti a optimalizácia základu dane.

 

Transakcie vo vlastnom imaní z pohľadu fyzickej osoby:

 • Podiely na zisku – kedy ich zdaňovať a kedy podliehajú zdravotným odvodom.
 • Čaro kapitálových fondy z príspevkov spoločníkov / akcionárov.
 • Zvýšenie / zníženie základného imania a o tom prečo a kedy to má zmysel.

 

Predaj obchodného podielu:

 • Kedy sa príjem z predaja obchodného podielu / akcií zdaňuje ?
 • Kedy je príjem z predaja obchodného podielu / akcií oslobodený od dane ?

 

Dary, likvidačné zostatky a iné neznáme:

 • Obdaruj a budeš obdarovaný alebo ak niečo niekomu dáš, tisíc ráz sa ti to vráti späť.
 • Likvidačný zostatok – čaro nepoznaného (?)
 • Ostatné príjmy FO.

 

Mýty a fakty o transferovom oceňovaní, transferovej dokumentácii a úprave základu dane FO:

 • Ktorých príjmov FO sa transferové oceňovanie týka (modelové situácie)?
 • Ktorých príjmov FO sa transferové oceňovanie netýka (modelové situácie)?
 • Ako sa vysporiadať s povinnosťou viesť transferovú dokumentáciu.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !


 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Petra Vašková
vzdelavanie@profuturion.sk
+421 949 500 370

Registrácia účastníkov: 08:30 – 09:00

Čas školenia: 09:00 – 15:30

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.