Daňová optimalizácia právnických osôb v roku 2018

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín/mesto)

 

There are no upcoming events at this time.

 

Aj v roku 2018 prinášame Vašu obľúbenú tému Daňová optimalizácia !

 

Zohrané duo lektorov Ozimý – Tužinský Vám na školení s témou Daňová optimalizácia vysvetlí,
ako legálne využiť daňovo-optimalizačné prvky pri tvorbe základu dane z príjmov. Venovať sa
okrem iného budú i daňovým výdavkom, využitiu rozdielov v zdaňovaní fyzických a právnických
osôb, pohľadávkam v účtovníctve či špecifickým druhom nákladov, výdavkov a transakcií.
Prinesú tipy, ako zvýšiť vlastné imanie s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze, ako zvýšiť
výsledok hospodárenia napríklad kvôli získaniu úveru od banky alebo ako sa vyhnúť daňovej
strate.

 


 

Lektori:

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

Ing. Vladimír Ozimý – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 67,50 € bez DPH (81 € s DPH)

Bežný účastnícky poplatok: 71,66 € bez DPH (86 € s DPH)

 


PROGRAM:

 

1)  Daňová optimalizácia vs. daňový únik:

 • vymedzenie pojmu daňová optimalizácia a daňový únik / krátenie dane,
 • daňová optimalizácia a ako ju nerobiť (fiktívne faktúry, reklamné služby, sprostredko-
  vanie, krátenie tržieb),
 • spochybnenie skutočného obsahu právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej
  pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane pri daňovej kontrole.

 

2)  Daňový výdavok:

 • vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
  paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca,
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia,
 • reklamné predmety a obchodné vzorky,
 • sporné výdavky podľa názoru FR SR v konfrontácii so zákonmi,
 • technické zhodnotenie majetku alebo oprava majetku.

 

3)     Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO:

 • koniec príležitostných príjmov FO a ako ich „nahradiť“,
 • prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO,
 • paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom,
 • príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,
 • využitie špecifického postavenia volených / menovaných orgánov spoločnosti
  (konatelia, členovia predstavenstva, prokuristi…).

 

4)     Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu
a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem:

 • operatívny/finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia
  výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre
  platiteľov/neplatiteľov DPH),
 • registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový
  výdavok,
 • argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka,
  bicykel, kolobežka, korčule…).

 

5)     Pohľadávky a záväzky v účtovníctve:

 • opravné položky k pohľadávkam,
 • odpísanie pohľadávky,
 • postúpenie pohľadávky,
 • príslušenstvo k pohľadávkam,
 • záväzky po lehote splatnosti – ako na ne? (zdaňovanie, úhrada, zápočet, novácia, urovnanie vzájomných pohľadávok)

 

6)     Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií:

 • spotrebiteľské súťaže,
 • zamestnanecké súťaže,
 • darovanie a na čo si treba dávať pozor po posledných zmenách v zdaňovaní podielov na zisku / dividend,
 • podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva.

 

7)     Občianske združenia a podnikanie:

 • oslobodenie od dane pri príjmoch z reklamy po 01.01.2018,
 • zdaňovaná / nezdaňovaná činnosť občianskych združení alebo čaro členských
  príspevkov,
 • občianske združenia a DPH,
 • dobrovoľnícka činnosť a občianske združenia,
 • iné výhody (z pohľadu ERP, prijímania podielu zaplatenej dane a pod.)

 

8)     Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti
v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa
vyhnúť daňovej strate:

 • transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti,
 • transakcie s majetkom,
 • transakcie so záväzkami,
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia,
 • kapitálové fondy z príspevkov spoločníkov / akcionárov po 01.01.2018.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !


 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Petra Vašková
vzdelavanie@profuturion.sk
+421 949 500 370

Registrácia účastníkov: 08:30 – 09:00

Čas školenia: 09:00 – 15:30

V účastníckom poplatku je zahrnutá účasť na školení, pracovné materiály, písacie potreby, teplý obed a občerstvenie.