Aktuálne témy DPH v praxi

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín)

 

There are no upcoming events at this time.

 

Nahliadnite s lektorom, daňovým poradcom Martinom Tužinským na horúce témy DPH v roku 2018. Výhodou školenia je uvádzanie príkladov z praxe, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa najčastejším chybám, napr. pri oprave základu dane, vzniku daňovej povinnosti, fakturácií a podobne. Samozrejmosťou je prehľad zmien, ktoré je potrebné mať na pamäti v roku 2018.

 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 55 € bez DPH (66 € s DPH)

Bežný účastnícky poplatok: 60 € bez DPH (72 € s DPH)

 


Program školenia

 

Zmeny v zákone o DPH účinné od 01.01.2018

 • Zmeny v zábezpeka na daň
 • Zmeny týkajúce sa fakturácie, vyhotovovanie faktúr a záznamov (zjednodušené faktúry, zrušenie sumy 5 000 € a viac na prenos daňovej povinnosti a s tým súvisiace problémy v praxi)
 • Oznámenie o prenose daňovej povinnosti pri predaji nehnuteľnosti, pri ktorej bola splnená podmienka na oslobodenie od dane
 • Zmeny v úprave dane odpočítanej pri investičnom majetku
 • Úprava osobitného režimu DPH pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry
 • Zmeny v osobitnej úprave uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby
 • Zmeny v zrušení registrácie pre DPH
 • Zmeny v registrácii zahraničnej osoby na daň v tuzemsku podľa § 5 ZDPH a daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu
 • Úprava vymedzenia trojstranného obchodu a rozšírenie prípadov, pri ktorých je povinnosť podať súhrnný výkaz
 • Rozšírenie oslobodenia od dane pri vývoze tovaru
 • Vznik daňovej povinnosti pri dovoze tovaru
 • Zabezpečenie DPH pri dovoze tovaru
 • Ostatné zmeny v ZDPH

 

Odpočítanie dane

 • Uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • Pomerné odpočítanie dane, výpočet koeficientu

 

Vznik daňovej povinnosti

 • Všeobecné pravidlá pri tovare a službách
 • Tovar nadobudnutý z iného členského štátu
 • Tovar dovezený z tretích krajín

 

Oprava základu dane a úprava odpočítanej dane v praktických príkladoch

 • Oprava základu dane
 • Úprava odpočítanej dane
 • Úprava odpočítanej dane pri investičnom majetku

 

Osoby povinné platiť daň správcovi dane

 • Dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku (napr. Alza.cz)
 • Tuzemský prenos daňovej povinnosti (§ 69 ods. 12 ZDPH s dôrazom na stavebné práce)

 

Vybrané problémy

 • Oneskorená registrácia platiteľa dane a s tým spojené povinnosti
 • Odpočet DPH pri registrácii za platiteľa dane
 • Osoby povinné vyhotoviť faktúru
 • Lehoty na vystavenie faktúr
 • Osobitné režimy fakturácie pri dodaní nehnuteľnosti a prenájme nehnuteľnosti (§ 38 )

 

Výkazy DPH a ich obsahová náplň v praktických príkladoch

 • Daňové priznanie k DPH (§ 78)
 • Kontrolný výkaz (§ 78a)
 • Súhrnný výkaz (§ 80)