Daňové priznanie k DzP PO za rok 2018 v praktických príkladoch

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín)

 

There are no upcoming events at this time.

 

 

Školenie v praktických príkladoch je pre Vás vhodnou prípravou pred podaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Z príkladov prezentovaných na školení bude zostavené daňové priznanie, ktoré bude súčasťou prílohy k školiacim materiálom.

 

Súčasťou študijných materiálov je praktický zoznam pripočítateľných položiek k základu dane z príjmov a odpočítateľných položiek od základu dane z príjmov so smerovaním na konkrétne číslo riadku daňového priznania k DzP PO. 

 


 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 55 € bez DPH (66 € s DPH) 

Bežný účastnícky poplatok: 57,50 € bez DPH (69 € s DPH)

 

 


Program školenia

 

Lehoty na podanie daňového priznania

 

Druhy daňových priznaní:

 • riadne,
 • opravné,
 • dodatočné,
 • daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze.

 

Položky upravujúce základ dane:

 • vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti,
 • nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP),
 • limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky),
 • daňové výdavky uznané až po zaplatení.

 

Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku:

 • uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch,
 • daňové odpisy prenajatého majetku,
 • odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €,
 • metódy odpisovania,
 • prerušenie daňových odpisov,
 • pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku,
 • vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou,
 • zmarené investície,
 • dotácie na obstaranie dlhodobého majetku.

 

Zásoby

 • vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť,
 • drobné nákupy účtované priamo do spotreby,
 • pohonné látky,
 • reklamné predmety.

 

Pohľadávky

 • opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie),
 • odpis pohľadávky,
 • postúpenie pohľadávky,
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii,
 • premlčané pohľadávky.

 

Príslušenstvo k pohľadávkam

 • zmluvné pokuty,
 • úroky z omeškania,
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
 • penále a pokuty.

 

Záväzky

 • záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane,
 • úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane,
 • rezervy (účtovné / daňové).

 

Manká a škody

 • manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky,
 • náhrady škôd od poisťovní.

 

Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov

 • daň z príjmu,
 • DPH,
 • daň z motorových vozidiel,
 • ostatné dane.

 

Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane

 

Odpočítateľné položky od základu dane

 • príjem získaný darovaním,
 • podiely na zisku (dividendy),
 • príjmy oslobodené od dane,
 • príjmy zdanené zrážkou,
 • inkaso odpísaných pohľadávok.

 

Opravy chýb minulých účtovných období

Preddavky na daň z príjmov

Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva