Elektronická komunikácia od 01.01.2018

S účinnosťou od 01.01.2018 sa rozširuje okruh osôb, ktoré budú musieť komunikovať s daňovým úradom elektronicky a ruší sa pre právnické osoby možnosť uzatvoriť zmluvu o elektronickom doručovaní s daňovým úradom, čo znamená povinnosť podpisovať podania buď kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo čipovým občianskym preukazom.

Doručovať podania elektronickou formou budú musieť všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri (ďalej len „OR SR“), a teda aj neplatitelia DPH. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť elektronického doručovania podaní sa netýka napr. občianskych združení, spoločenstiev vlastníkov bytov alebo pozemkových spoločenstiev, nakoľko tieto subjekty nie sú zapísané v OR SR. Právnické osoby zapísané v OR SR, ktoré do 31.12.2017 nekomunikovali s FR SR elektronicky alebo komunikovali dobrovoľne, si musia uvedomiť, že počnúc 01.01.2018 sa na nich vzťahuje povinnosť elektronického doručovania podaní. Tieto právnické osoby budú musieť podať elektronicky už napr. aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017. Ak totiž právnická osoba, ktorá nemala do 31.12.2017 povinnosť doručovať podania elektronickou formou, podá po 31.12.2017 napr. daňové priznanie k dani z motorových vozidiel v papierovej forme, na takéto daňové priznanie sa nebude prihliadať, tzn. bude sa posudzovať, ako keby ho táto právnická osoba nepodala (§ 14 ods. 3 zákona o správe daní).

Fyzické osoby (podnikatelia), registrované pre daň z príjmov sú povinné komunikovať výlučne elektronicky od 01.07.2018 (prechodné ustanovenie § 165g ods. 2 zákona o správe daní). Povinnosť komunikovať výlučne elektronicky sa týka tých FO, ktoré sú podnikateľmi podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ak vykonávajú svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iného obdobného povolenia (napr. advokáti, lekári, daňoví poradcovia). Povinnosť doručovať podania elektronickou formou sa teda nevzťahuje na fyzické osoby registrované pre daň z príjmov iba z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti, ktorý sa nepovažuje za podnikanie (príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Fyzická osoba – podnikateľ, neplatiteľ DPH, ktorého lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby uplynie pred 01.07.2018 bude môcť podať daňové priznanie k dani z príjmov do uplynutia tejto lehoty v papierovej podobe; ak však lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – podnikateľa uplynie po 30.06.2018 a tento daňovník daňové priznanie k dani z príjmov do 30.06.2018 nepodá, bude ho musieť podať už v elektronickej podobe (napr. fyzické osoby – podnikatelia, ktorí dosiahli zároveň príjmy zo zdrojov v zahraničí a predĺžili si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31.07.2018, 31.08.2018 alebo do 30.09.2018).

Komunikovať elektronicky majú rovnako povinnosť aj osoby, ktoré sú zástupcami vyššie uvedených právnických / fyzických osôb alebo sú splnomocnené na elektronickú komunikáciu v ich mene.


Fyzická / právnická osoba môže v súčasnosti elektronicky odosielať dokumenty finančnej správe troma spôsobmi, a to prostredníctvom
:

  • aktivovaného kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP), pričom zoznam akreditovaných certifikačných autorít (ACA), ktoré v súčasnosti poskytujú službu vydávania kvalifikovaných certifikátov pre kvalifikovaný elektronický podpis, je zverejnený na internetovej stránke NBÚ SR (http://www.nbu.gov.sk/doveryhodne-sluzby/doveryhodna-infrastruktura/akreditovane-certifikacne-autority/index.html); táto informácia sa nachádza aj na portáli Finančnej správy SR v časti Elektronické služby –> Elektronická komunikácia –> Elektronické doručovanie dokumentov –> dane –> Zasielanie elektronických dokumentov –> pravidlá –> Zoznam ACA,
  • aktivovanej eID karty (občianskeho preukazu s čipom), pričom pred začatím využívania tejto možnosti je potrebné vykonať cez portál financnasprava.sk registráciu pomocou eID karty (čipového občianskeho preukazu) a vykonať aj následnú autorizáciu; až po registrácii
    a autorizácii bude možné odosielať dokumenty finančnej správe elektronicky z osobnej internetovej zóny daňovníka,
  • dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej s daňovým úradom podľa 13 ods. 5 zákona o správe daní.

 

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ani eID kartou (čipovým občianskym preukazom), musí uzavrieť so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. V prípade elektronického doručovania dokumentov na základe dohody o elektronickom doručovaní uzatvorenej podľa § 13 ods. 5 zákona o správe daní, musí byť táto dohoda preukázateľne podpísaná oprávnenou osobou, tzn. vyžaduje sa podpis oprávnenej osoby pred správcom dane alebo podpis oprávnenej osoby, ktorý je úradne overený. V prípade, ak bude dohoda o elektronickom doručovaní zaslaná poštou, podpis oprávnenej osoby uvedený v zmluve musí byť  úradne overený. Ak daňový subjekt (fyzická / právnická osoba) splnomocňuje napr. svojho účtovníka alebo zástupcu na elektronickú komunikáciu, na takomto plnomocenstve sa v zmysle zákona o správe daní nevyžaduje úradne overený podpis splnomocniteľa (daňového subjektu). Po 01.01.2018 právnické osoby nebudú mať možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dohodu o elektronickom doručovaní. Túto možnosť po novele zákona o správe daní budú mať už len FO. Účinky dohôd o elektronickom doručovaní uzatvorených podľa § 13 ods. 5 zákona o správe daní v znení účinnom do 31.12.2017 zostávajú zachované (§ 165g ods. 9 zákona o správe daní). Z uvedeného prechodného ustanovenia vyplýva, že dohody o elektronickom doručovaní uzatvorené s daňovým úradom do 31.12.2017 budú platné aj po 01.01.2018. Daňový subjekt, ktorý je právnickou osobou, resp. jeho zástupca by teda mali zvážiť, či takúto dohodu o elektronickom doručovaní neuzavrú s daňovým úradom do 31.12.2017.

Na jedno ID môže byť priradených (naviazaných) viacero subjektov (DIČ). Ak už  je FO na portáli finančnej správy registrovaná (teda má pridelené ID), stačí sa autorizovať na podávanie za ďalšie subjekty. Autorizáciu je možné vykonať osobne na daňovom úrade alebo elektronicky, podaním žiadosti priamo cez portál finančnej správy z osobnej internetovej zóny, ale iba pomocou KEP / eID). Po prihlásení do osobnej internetovej zóny v ponuke Autorizácie a zastupovania –> Moje autorizácie k subjektom sa nachádza tlačivo „Žiadosť o autorizáciu“, ktoré po vyplnení je možné potvrdiť (a odoslať).  K žiadosti o autorizáciu je potrebné priložiť výpis z OR SR alebo plnú moc, ak žiadosť o autorizáciu nepodáva štatutár.

 

Autorom tohto článku je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.

Kompletnú ponuku našich školení nájdete tu.

Kompletnú ponuku našich videoškolení nájdete tu.

Dátum zverejnenia článku: 20.12.2017.