Obrat na účely DPH

Pripravili sme si pre Vás jednoduchú tabuľku v exceli s názvom Sledovanie obratu na DPH, pomocou ktorej si môžete sledovať obrat na účely dane z pridanej hodnoty. Tabuľka Vás v príslušnom riadku informuje, či ste presiahli obrat na povinnú (zákonnú registráciu na daň z pridanej hodnoty) alebo ste dosiahli obrat, pri ktorom musíte uplatňovať zdaňovacie obdobe kalendárny mesiac. Tabuľku si môžete stiahnuť zdarma, ak kliknete v prvej vete myšou na názov tabuľky.

Nižšie uvádzame výňatok z problematiky obratu na účely DPH. Túto problematiku ponúkame spracovanú v plnom rozsahu v jednom z našich produktov buď v podobe tlačeného materiálu (viac info tu: https://www.profuturion.sk/produkt/specialista-dph-i/) alebo v podobe videoškolenia s názvom Špecialista DPH I v praktických príkladoch (viac info, vrátane ukážky z videoškolenia tu: https://www.profuturion.sk/produkt/specialista-dph-i-v-praktickych-prikladoch/).

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľadnú sumarizáciu súm a období, ktoré je potrebné sledovať na účely povinnej registrácie pre daň z pridanej hodnoty, pričom vychádzame z platného znenia zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “ZDPH”):

Obrat Sledované obdobie SUMA

§ 4

(tuzemské osoby, okrem skupinovej regitrácie)

12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 €

§ 5

(zahraničné osoby)

§ 6

(zásielkový predaj tovaru)

Kalendárny rok 35 000 € *

*   Suma platná pre Slovenskú republiku; líši sa podľa jednotlivých členských štátov EÚ.

 

Obratom sa na účely ZDPH (Usmernenie MF SR č. MF/12 860/2004-73) rozumejú:

 

 • žVýnosy bez DPH v sústave podvojného účtovníctva z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú predmetom DPH,
 • žPríjmy bez DPH v sústave jednoduchého účtovníc-tva z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú predmetom DPH,
 • žPríjmy bez DPH z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, ktoré sú predmetom dane, ak nejde o účtovnú jednotku, ale napr. o daňovníka uplatňujúceho paušálne výdavky (§ 6 ods. 10 ZDP) alebo preukázateľné výdavky (§ 6 ods. 11 ZDP).

 

Vybrané príklady uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdaniteľná osoba vedie

Dátum

Mesiac, do ktorého sa zahrnie príjem / výnos do obratu na účely DPH *

dodania služby

vystavenia faktúry

inkasa

Podvojné účtovníctvo

10.05.2018

15.05.2018

09.06.2018

05 / 2018

Jednoduché účtovníctvo

10.05.2018

15.05.2018

09.06.2018

06 / 2018

Paušálne / Preukázateľné výdavky

10.05.2018

09.06.2018

06 / 2018

* Zdaniteľná osoba zahŕňa výnosy (príjmy) do obratu za kalendárny mesiac, do ktorého je povinná tieto výnosy (príjmy) zaúčtovať v súlade s účtovnými predpismi, inak za mesiac, v ktorom prijala platbu. Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva účtuje výnos dňom uskutočnenia účtovného prípadu, ktorým sa rozumie deň splnenia dodávky (§ 2 ods. 1 Postupov účtovania v PÚ).

 

POZNÁMKY

 • V zmysle ustanovenia § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka predstavuje započítanie pohľadávok jeden zo spôsobov zániku záväzku, keďže v dôsledku tohto inštitútu dochádza k zániku vzájomne sa kryjúcich pohľadávok veriteľa a dlžníka. V kontexte ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ je preto nevyhnutné považovať situáciu, v ktorej dochádza k započítaniu pohľadávok medzi subjekt-mi zdaniteľného obchodu, za identickú so situáciou, kedy je proti-hodnota za dodávaný tovar alebo službu uhrádzaná v peniazoch; viď analogicky napr. ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 19. decembra 2012, vec C-549/11 Orfej Bălgarija EOOD.

 • Sústava jednoduchého účtovníctva: v zmysle § 14 ods. 7 Opatrenia MF SR z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania… pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva… (ďalej len “Postupy JÚ”) sa pri vzájomnom započítaní pohľadávok k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e) Postupov JÚ. Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený ECB / NBS v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania. Podľa § 4 ods. 1 písm. d) Postupov JÚ sa uzávierkové účtovné operácie účtujú v peňažnom denníku  ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Bez ohľadu na skutočnosť, že zápočet sa v sústave jednoduchého účtovníctva považuje za uzávierkovú účtovnú operáciu, do obratu na účely DPH by sa mal zohľadniť v tom kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudol zápočet platnosť (v prípade jednostranného zápočtu, resp. oznámenia o započítaní pohľadávok je to deň, kedy sa toto oznámenie doručilo druhej strane, tzn. došlo k splneniu dispozitívnosti).

 • Paušálne / preukázateľné výdavky: v zmysle § 2 písm. c) ZDP sa príjmom rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a v čase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak; za nepeňažné plnenie fyzickej osoby, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11 ZDP, sa považuje aj prijatie zmenky ako platobného prostriedku, ktorou dlžník uhradil pohľadávku veriteľovi, ktorý je fyzickou osobou.

 

Vybrané prípady posúdenia, či transakcia vstupuje do obratu na účely DPH alebo nevstupuje, uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Transakcia

Miesto dodania

Súčasť obratu na účely DPH

Dodanie tovaru kúpeného v IČŠ odberateľovi v tom istom IČŠ bez prepravy / odoslania tovaru

IČŠ

§ 13 ods. 1 písm. c) ZDPH

 NIE

Dodanie tovaru do IČŠ osobe registrovanej pre daň v IČŠ, ktorý bol dovezený z Ukrajiny

SK

§ 13 ods. 2 ZDPH

 ÁNO

Maliarske práce na nehnuteľnosti
v IČŠ
poskytnuté platiteľovi DPH registrovanému v SK

IČŠ

§ 16 ods. 1 ZDPH

 NIE

Maliarske práce na nehnuteľnosti
v IČŠ
poskytnuté platiteľovi DPH registrovanému v IČŠ

IČŠ

§ 16 ods. 1 ZDPH

 NIE

 

Do obratu sa na účely ZDPH nezahŕňajú výnosy (príjmy) z:

 

 • žpoštových služieb (§ 28 ZDPH),
 • žslužieb zdravotnej starostlivosti (§ 29 ZDPH),
 • žslužieb sociálnej pomoci (§ 30 ZDPH),
 • žvýchovných a vzdelávacích služieb (§ 31 ZDPH),
 • žslužieb dodávaných členom (§ 32 ZDPH),
 • žslužieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou (§ 33 ZDPH),
 • žkultúrnych služieb (§ 34 ZDPH),
 • žslužieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov (§ 35 ZDPH),
 • žslužieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu (§ 36 ZDPH),
 • žpredaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín (§ 40 ZDPH),
 • žprevádzkovania lotérií a iných podobných hier (§ 41 ZDPH),
 • ždodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň (§ 42 ZDPH),
 • žpoisťovacích a finančných služieb (§ 37 a § 39 ZDPH), ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby,
 • žpríležitostného predaja nehmotného / hmotného majetku (okrem zásob).

 

PRÍKLAD

PO (s. r. o.), neplatiteľ DPH, dosiahla za 12 po sebe idúcich nasledujúcich kalendárnych mesiacov v období od 01.10.2017 do 30.09.2018 obrat 45 000 €. Okrem toho v mesiaci 09/2018 predala hnuteľný majetok (osobný automobil) za 12 000 €. Je PO povinná podať žiadosť o registráciu na DPH z dôvodu prekročenia obratu?

 

Riešenie: Nie, PO nie je povinná podať žiadosť o registráciu na DPH, nakoľko výnosy z príležitostného predaja majetku (osobného automobilu) sa nepovažujú v zmysle § 4 ods. 7 ZDPH za súčasť obratu na účely DPH.

 

Autorom článku je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca