Postup pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017

Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, sa na základe:

a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia (základnej) lehoty na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení, podanom na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní FR SR, uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,

b) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia (základnej) lehoty na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení, podanom na tlačive, ktorého vzor určí a na svojom webovom sídle uverejní FR SR, uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu,132a).

 

V porovnaní s minulým rokom sa menia dve podstatné skutočnosti:

  • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa už nepodáva cez všeobecné podanie, ale na štandardizovanom formulári, ktorého vzor je dostupný tu, resp. elektronický formulár je dostupný tu alebo po prihlásení do Vašej osobnej internetovej zóny na stránke www.financnasprava.sk.
  • Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí po 31.12.2017 podať právnická osoba zapísaná v OR SR už len elektronicky, resp. fyzická osoba dosahujúca príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti po 30.06.2018; bližšie sa o tejto zmene dočítate v článku s názvom Elektronická komunikácia od 01.01.2018, ktorý je dostupný tu.

 

Autorom tohto článku je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.

Kompletnú ponuku našich školení nájdete tu.

Kompletnú ponuku našich videoškolení nájdete tu.

Dátum zverejnenia článku: 05.01.2018.