Účtovná závierka za rok 2018 + zmeny v účtovníctve od 01.01.2019

Termíny a miesta školenia (vyberte si, prosím, konkrétny termín)

 

There are no upcoming events at this time.

 

Školenie je venované účtovnému uzatvoreniu roka 2018 v podvojnom účtovníctve a zároveň upozorňuje na zmeny v Zákone o účtovníctve od 01.01.2019. Účastníci školenia okrem študijných materiálov získajú aj videoškolenie venované problematike zostavenia poznámok – ako jednou zo súčastí účtovnej závierky. Videoškolenie bude venované jednotlivým položkám poznámok, vychádzajúc z Vašich najčastejšie kladených otázok k tejto problematike.

 


 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

Zvýhodnený účastnícky poplatok pri prihlásení minimálne 7 dní pred školením: 55 € bez DPH (66 € s DPH) 

Bežný účastnícky poplatok: 57,50 € bez DPH (69 € s DPH)

(v meste Trenčín je účastnícky poplatok: 45 € bez DPH = 54 € s DPH)

 


PROGRAM ŠKOLENIA

 

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2019

 

Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín

 • kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín,
 • zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín,
 • preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami.

 

Účtovná závierka, termíny na jej zostavenie a právne predpisy

 

Interné smernice v oblasti účtovníctva

 • prečo / načo?
 • okruhy, ktoré musia byť upravené

 

Vybrané problémy a závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)

 • odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
 • zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia,
 • opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
 • rezervy v príkladoch,
 • nevyfakturované dodávky v príkladoch,
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch,
 • kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
 • splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch,
 • podsúvahová evidencia.

 

Inventarizácia majetku, záväzkov a zistenie inventarizačných rozdielov

 

Vybrané položky účtovnej závierky

 • otvorenie účtov (syntetických a analytických),
 • účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-vierka,
 • záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
 • kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
 • vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach.

 

Oprava chýb minulých účtovných období

 

Register účtovných závierok

 • termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok,
 • spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok.

 

Rekapitulácia zmien v účtovníctve platných pre rok 2019