Vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom (prepojenie mzdovej a daňovej problematiky)

Termíny a miesta školenia – vyberte si, prosím, konkrétny termín:

 

There are no upcoming events at this time.

 

Program školenia

 

Rekapitulácia noviniek

 •  Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018.
 • Zmeny v zamestnávaní cudzincov.
 • Zmeny pri dohodách dôchodcov od 01.07.2018.
 • Zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov zamestnávateľa na dopravu zamestnancov z pohľadu zamestnanca a zamestnávateľa (posúdenie z pohľadu ZDP a DPH).
 • Príležitostná činnosť fyzických osôb po 01. 01. 2018.

 

Formy odmeňovania a porovnanie ich výhodnosti / nákladovosti

 • Mzda v pracovnom pomere a náhrady príjmu poskytované zamestnancovi.
 • Odmeny za výkon funkcie.
 • Dohody v mimopracovnom pomere.
 • Žiaci / študenti, dôchodcovia a ZŤP zamestnanci.
 • Účtovanie na účtoch 521, 522 a 523.
 • Príkazná zmluva a mandátna zmluva.
 • „Zamestnávanie“ živnostníkov.
 • Autorské honoráre.
 • Porovnanie nákladovosti jednotlivých foriem odmeňovania, prepočet nákladovosti na hodinu.


Vybrané transakcie medzi zamestnancom a zamestnávateľom

 •  Plnenia, ktoré nie sú predmetom dane.
 • Plnenia oslobodené od dane.
 • Plnenia zo sociálneho fondu.
 • Zamestnanecké súťaže.
 • Stravovanie zamestnancov na pracovisku a na pracovných cestách z pohľadu Zákonníka práce, Zákona o cestovných náhradách, ZDP a ZDPH.


Nepeňažné plnenia

 • Formy plnení a ich zdaňovanie.
 • Problematika ZDP a ZDPH (automobil, majetok poskytnutý na súkromné použitie a pod.).
 • Uplatňovanie výdavkov (nákladov) v podobe paušálnych výdavkov na strane zamestnávateľa a vplyv na zdaňovanie nepeňažných plnení zamestnancov.

 

Vybrané problémy

 •  Pracovné oblečenie z pohľadu dane z príjmov a DPH.
 • Optimalizácia odmeňovania zamestnancov.