Zdaňovanie autorov a umelcov v roku 2018

Autori alebo umelci môžu dosahovať dva druhy príjmov:

  • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov), pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 ZDP (tzn. písomne sa dohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní zrážková daň) a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva; ide o príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP (tzv. aktívne príjmy) alebo
  • z použitia diela a použitia umeleckého výkonu  (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov), pričom ide o príjmy za udelenie súhlasu na použitie diela a súhlasu na použitie umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v predošlom bode tohto článku, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 (tzn. písomne sa dohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní zrážková daň); ideo príjmy podľa § 6 ods. 4 ZDP (tzv. pasívne príjmy).

 

Príjmy autorov alebo umelcov sa zdaňujú dvoma spôsobmi:

  • zrážkovou daňou v zmysle § 43 ods. 3 písm. h) ZDP, ktorú zrazí osoba vyplácajúca odmenu alebo honorár autorovi, pričom tento postup sa uplatní v prípade, ak sa autor písomne nedohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní zrážková daň alebo
  • daňou z príjmov fyzickej osoby, ktorú si vypočíta sám autor alebo umelec, pričom je povinný podať daňové priznanie v zmysle § 32 ZDP;  takto postupuje ten autor alebo umelec, ktorý sa písomne dohodol s platiteľom dane, tzn. osobou vyplácajúcou takýto druh príjmu na tom, že sa neuplatní zrážková daň v zmysle § 43 ods. 14 ZDP, pričom výhodou v tomto prípade je, že autor alebo umelec si môže uplatniť tzv. paušálne výdavky v rozsahu podľa § 6 ods. 10 ZDP vo výške 60 % z príjmov, maximálne však 20 000 € za zdaňovacie obdobie [osobitne za príjmy dosiahnuté podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a príjmy dosiahnuté podľa § 6 ods. 4 ZDP].

 

Z novelizovaného § 43 ods. 14 ZDP sa daň zrážkou nevyberie, len ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá, a to na tlačive, ktorého vzor určí FR SR a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je FO, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v Slovenskej republike.

Z uvedeného vyplýva, že s účinnosťou od 01.01.2018 sa táto dohoda medzi autorom a osobou vyplácajúcou odmenu alebo honorár nebude oznamovať prostredníctvom všeobecného podania, ale prostredníctvom štrukturovaného tlačiva. Vzor tlačiva oznámenia je dostupný na stránke FR SR tu, elektronický formulár zatiaľ dostupný nie je (stav k 05.01.2018).

 

Autorom tohto článku je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca.

Kompletnú ponuku našich školení nájdete tu.

Kompletnú ponuku našich videoškolení nájdete tu.

Dátum zverejnenia článku: 05.01.2018.