Legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní – školenie

Termíny a miesta školenia – vyberte si, prosím, konkrétny termín:

 

There are no upcoming events at this time.

 

Pre záujemcov o legislatívne zmeny v oblasti účtovníctva a daní prinášame školenie „Zmeny v legislatíve“ s 1 lektorom Ing. Tužinským do viacerých kútov Slovenska. Školenie sa uskutoční v 5 mestách: v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Trnave.

 

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. – daňový poradca

 

 

Účastnícky poplatok

 • Bratislava: 67,50 € bez DPH (81 € s DPH)
 • ostatné mestá: 60 € bez DPH (72 € s DPH) – Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Trnava

 

BONUS: Účastníci školenia zároveň obdržia 6-hodinové videoškolenie k problematike legislatívnych zmien (zamerané na zmeny v zákonoch o DPH, DzP, účtovníctve, správe daní a vybrané problémy z Obchodného zákonníku) od lektora Ing. Tužinského. Najdôležitejšie zmeny v legislatíve si viete zároveň pripomenúť i s odstupom času z pohodlia Vašej kancelárie. Videoškolenie Vám bude spustené po schválení a zverejnení platnej legislatívy, natočení a zostrihaní videa (odhad termínu: prelom december / január 2019).

 


 

PROGRAM:

 

1)Schválené zmeny v zákone o dani z príjmov v priebehu roku 2018 a schválené / pripravované zmeny v zákone o dani z príjmov od 01.01.2019

 • úľavy na dani pre príjemcov investičnej pomoci,
 • úľavy na dani pre registrované sociálne podniky,
 • oslobodenie od dane pri 13. a 14. plate,
 • zmeny v oblasti praktického vzdelávania žiakov,
 • zdaňovanie virtuálnych mien,
 • daň z poistenia ako daňový výdavok (náklad) po zaplatení,
 • rekreačné poukazy.

 

2)Pripravované / schválené zmeny v zákone o DPH

 • zavedenie zníženej sadzby DPH z ubytovacích služieb,
 • zavedenie zníženej sadzby DPH na tovary a služby registrovaných sociálnych podnikov
 • zrušenie inštitútu zábezpeky na daň,
 • zmena v definícií obratu pre účely DPH a ako sa vyhnúť dosiahnutiu obratu do / po 31.12.2018
 • bezodplatné dodanie tovaru a určenie základu dane a povinnosti odviesť DPH,
 • zavedenie nových pravidiel pri predaji tovarov a služieb cez viacúčelové a jednoúčelové poukazy,
 • zmena určenia miesta dodania služby pre digitálne služby,
 • rozšírenie okruhu osôb, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi dane o spoločníkov a členov družstva,
 • zmeny v zdaňovaní dodania stavby,
 • zmeny v prenájme nehnuteľností,
 • zmena úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku,
 • zmeny v tuzemskom prenose daňovej povinnosti,
 • zmeny v oblasti fakturácie,
 • ostatné zmeny v zákone o DPH.

 

3)Schválené zmeny v zákone o účtovníctve od 01.10.2018 a 01.01.2019

 • účtovanie virtuálnych mien,
 • účtovanie jednoúčelových / viacúčelových poukazov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva podnikateľov,
 • zmeny v postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva podnikateľov,
 • zmena obsahovej náplne poznámok v účtovnom období od 01.01.2018.

 

4) Vybrané zmeny v ďalších dôležitých právnych predpisoch

 • zákon o finančnej správe,
 • zákon o ERP,
 • ostatné zmeny, na ktoré netreba zabudnúť.

 

5) Zaujímavosti

 • nové tlačivá daňových priznaní pre FO a PO za zdaňovacie obdobie roku 2018,
 • zmeny týkajúce sa Usmernenia MF SR v oblasti obsahu a rozsahu transferovej dokumentácie,
 • najdôležitejšie veličiny platné pre rok 2019.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť !

vzdelavanie@profuturion.sk